074-317600 -

ประวัติความเป็นมา

         ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นกลุ่มงานที่มีภารกิจการพัฒนานิสิตมาตั้งแต่การก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511  ภารกิจที่เกี่ยวกับนิสิตในขณะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ  ดังนี้   การให้บริการหอพักนิสิต การให้บริการไปรษณียภัณฑ์ การให้บริการทุนการศึกษา การให้บริการแนะแนว  เป็นต้น โดยภารกิจเหล่านี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกิจการนิสิต   หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  (ข้าราชการสาย ข) บรรจุเข้ารับผิดชอบภารกิจเหล่านี้

 

         ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ภารกิจในรูปการบริหารงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา  ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  จึงเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงระบบกิจการนิสิตเดิม โดยมหาวิทยาลัย ศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ได้บรรจุข้าราชการสาย ข ตำแหน่งนักกิจการนิสิตนักศึกษา  ตำแหน่งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2525 เข้ามารับผิดชอบ “งานกิจการนิสิต” โดยสังกัดอยู่ใน กองธุรการมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ซึ่งแบ่งภาระงานในกองออกเป็น 11 งาน  คือ  งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงิน  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่   งานยานพาหนะ  งานแผนงาน  งานทะเบียน งานกิจการนิสิต งานการแนะแนว และงานบริการอนามัย

 

            ต่อมามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น“มหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 งานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนิสิต 3 งานเดิมของกองธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ที่กล่าวมาข้างต้น  จึงรวมเป็นภาระงาน “กลุ่มงานกิจการนิสิต

          

            ปี พ.ศ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  ตามข้อ  2  (3) การแบ่งส่วนงานของสำนักงาน   วิทยาเขตสงขลา  เป็นฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  สำนักงานวิทยาเขตสงขลา มีกลุ่มภารกิจ ดังนี้

            1. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 12 ภารกิจ

            2. กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 4 ภารกิจ

            3. กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 11 ภารกิจ

            4. กลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 3 ภารกิจ