074-317600 -

ข้อมูลทั่วไป


           ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาจัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ.2552 ตามข้อ 3 หน่วยงานและกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานวิทยาเขตสงขลา โดยกำหนดให้ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาอยู่ในสำนักงานวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการและพัฒนานิสิต  สวัสดิการนิสิต การสนับสนุนกิจกรรมและกิจการอื่นของนิสิต การประสานงาน กิจการนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

การบริการที่สำคัญตามพันธกิจ

            ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนานิสิต ที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาในห้องเรียน การจัดบริการและสวัสดิการนิสิต การบริหารงานศิษย์เก่า ซึ่งมีบริการหลักที่สำคัญ ดังนี้


พันธกิจหลักลักษณะการดำเนินงาน
การพัฒนานิสิต

พัฒนานิสิตให้มี Glocal Talent ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม และ TSU Man และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

1. กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

     - หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

     - กิจกรรมพัฒนานิสิตโดยเสรี

     - กิจกรรมกลุ่มองค์กรนิสิต

2. การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

3. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนการประกวด/แข่งขัน

4. การพัฒนาบุคลากร/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มองค์กรนิสิต

5. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนานิสิต
การบริการสวัสดิการนิสิต

สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์วิกฤต TSU CARE 360 องศา และการจัดบริการและสวัสดิการอย่างครอบคลุมและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการดังนี้

1. กระบวนการสนับสนุนสิ่งเรียนรู้

     1.1 พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพนิสิตเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแนวใหม่ wellness

     1.2 พัฒนาด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต ได้แก่ การพัฒนาหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นหอพักแห่งการเรียนรู้และที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และสะอาด

     1.3 การจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดี และมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งทุนออกเป็น ทุนการศึกษา ทุนจ้างงานนิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กองทุนเงินยืมสวัสดิการนิสิต

     1.3 บริการแนะแนว จัดหางาน และการให้คำปรึกษา มีการให้บริการแนะแนวกับนิสิต ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต รวมทั้งการจัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต                                                                                                                             1.4 บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล

     1.5 การบริการอื่น ๆ เช่น ราชการทหาร สวัสดิการนิสิต ทะเบียนราษฎร์ การดูแลความปลอดภัยของนิสิต

2. กระบวนการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

3. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การพัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการปฏิบัติงานต่อการพัฒนานิสิต ดังนี้

1. พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ตรงกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ หรือทักษะที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ผ่านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

2. พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น  หรือ  Core Competency ของบุคลากร เช่น ทักษะการให้บริการ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการเป็นวิทยากร และทักษะการคิดอย่างมีระบบ
การดำเนินงานด้านศิษย์เก่า

สร้างระบบบริหารจัดการ TSU Alumni  เช่น  

1) การพัฒนาระบบ Alumni Database ให้มีความเป็นปัจจุบัน 

2) โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า

3) สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

4) โครงการระดมทุนศิษย์เก่า

5) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์