074-317600 -

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

         มุ่งมั่นให้บริการ และพัฒนาศักยภาพนิสิต สู่การเป็น Glocal Citizenship ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

       1) จัดระบบบริการและสวัสดิการแก่นิสิตอย่างครอบคลุม ที่เอื้อให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี

       2) ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการกิจกรรม การวิจัย และวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นนวัตกรสัมคม และการเป็นผู้ประกอบการบนฐานสากลและท้องถิ่น

      3) สร้างเสริมความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อพัฒนานิสิต ในระดับชาติ และนานาชาติ

ค่านิยม

        มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุก พัฒนาไม่หยุดยั้ง สานพลังสู่ความสำเร็จ

อัตลักษณ์

        รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ