074-317600 -

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านภารกิจกิจกรรมนิสิต

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้วยความยินดียิ่ง

วันนี้ (14/03/2566) ที่ห้อง 18310 อาคาร 50 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรภารกิจกิจกรรมนิสิต ผู้นำนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านภารกิจกิจกรรมนิสิต ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การให้บริการนิสิตและการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต รวมทั้งเยี่ยมชมการทำงานของผู้นำองค์กรนิสิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.