074-317600 -

การแข่งขันคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันที่ 27 กันยายน 2566 ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้จัดการแข่งขันคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กล่าวเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์)
พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน (รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจแก่นิสิตนักกีฬาทั้ง 2 วิทยาเขต