074-317600 -

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2566
.
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2566 วันนี้ (29 กันยายน 2566)
จาก โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ผ่านสื่อออเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ไปยังสถานศึกษาปัจจุบัน 84 แห่ง
เพื่อได้ทราบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของนักเรียนในราชานุเคราะห์ฯ
โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษฺณ วิทยาเขตสงขลา เข้าร่วม 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวอุซมานา มะเส็ง คณะมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่1
2.นางสาวฟิรฮานา หวังโส๊ะ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่1