074-317600 -

โครงการเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์) พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป ในโครงการเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ