074-317600 -

งานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ“เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต”

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ตัวแทนศิษย์เก่า
ผู้นำองค์การนิสิตทั้ง 2 วิทยาเขต
พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเปิดงานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ“เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต”
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และผู้ชมทางออนไลน์
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา