074-317600 -

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ และการดำเนินงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย

6 ต.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ และการดำเนินงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต พร้อมด้วย
ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มอบแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต
และซักซ้อมแนวปฏิบัติการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้อง IT307 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง