074-317600 -

หอพักปาริชาต

ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ปิดหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
เปิดหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2566
ปิดหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 มีนาคม 2567
วิทยาเขตสงขลา
3-5 ตุลาคม 2566 จองห้องพักออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการหอพักนิสิตที่เว็บไซต์ https://dorm.tsu.ac.th/home *สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์จองห้องพักเดิม*
6-7 ตุลาคม 2566 จองห้องพักในระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต *สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์ย้ายห้องพัก/หอพัก*
3 ตุลาคม 2566 – 17 พฤศจิกายน 2566
- ชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
หอพักปาริชาติ 1 จำนวน 3,200 บาท
หอพักปาริชาติ 2 จำนวน 3,200 บาท
หอพักปาริชาติ 3 จำนวน 4,000 บาท
- ชำระเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก จำนวน 1,000 บาท (กรณีนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระ)
- ชำระค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ในอัตราเหมาจ่ายจำนวน 700 บาท
การชำระเงินให้นิสิตสแกนบาร์โค้ดในใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)
ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking กรณีใช้ชื่อบุคคลอื่นในการโอนเงินให้ระบุชื่อนิสิตในสลิปโอนเงิน และเก็บสลิปไว้เพื่อการตรวจสอบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอพักปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา