074-317600 -

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

การขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2566

    การบวนการ เข้ากลุ่มติดต่อสื่อสารช่องทาง Line และ Facebook

วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2566

    กระบวนการ การขอกู้ยืม กยศ. สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดลำดับสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดในประเทศ ปี 2566
25 อันดับแรก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ของนิสิต/นักศึกษาผู้กู้ยืม

สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ลำดับที่ 22 มหาวิทยาลัยทักษิณ
กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณผู้กู้ยืมที่ได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษารุ่นน้องของเราต่อไป

ทั้งนี้ กองทุนจะมีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ในการชำระเงินคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่อไป


เข้ากลุ่มไลน์ กยศ. สำหรับนิสิต รหัส 66  คลิ้ก

เข้ากลุ่มเฟซบุ้ค วิทยาเขตสงขลา สำหรับนิสิต รหัส 66 คลิ้ก