074-317600 -

โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มพลังบวกสู่การเป็นผู้ประกอบการ

            วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ภารกิจการแนะแนวและส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม จัดโครงการ สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มพลังบวกสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยนายมัฆวัต วิไลลัษณ์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
ช่วงที่ 1 บรรยายหัวข้อ Inspriration and Design Thinging
วิทยากร คุณรังสรรค์ พงษ์สุน (โค้ชตั้ม) Digital Marketing Consultant

ช่วงที่ 2 แชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ โดย วิทยากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นผู้บริหาร บริษัท ธรา แอนด์ ธาดา กรุ๊ป จำกัด (แบรนด์คลอเทียร์)
คุณธรรฐากร เพชรคง (คุณแบรี่) ผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์
คุณตฤณ วิวัธท์ธาดากร (คุณออทั่ม) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
ในโครงการมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกว่า 356 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถออกแบบการสร้างผลิตภัณฑ์ และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการต่อไป