074-317600 -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ IT Canva for Education & Microsoft 365

                        วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ห้อง C 207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา บุคลากรของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ IT "Canva for Education & Microsoft 365"
การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่านประกอบด้วย
1. คุณญาณวุฒิ สุนทรกิจ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายพัทลุง
2. คุณกฤษฎา คงหนู
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพัทลุง
                        ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ บุคลากรของฝ่ายได้รับองค์ความรู้ เพื่อนำระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ มาพัฒนาร่วมกับงานที่ทำของแต่ละภารกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่ฝ่ายกิจการนิสิตต้องประสานงาน และประชาสัมพันธ์.