074-317600 -

กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน


เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566
ภารกิจกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตตกค้างกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา