074-317600 -

ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร
ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์
ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา
นางสาวทิศารัตน์ สุดทอง
นางสาวทิศารัตน์ สุดทอง
นักวิชาการ
นางสาวอารีน่า มะเด
นางสาวอารีน่า มะเด
นักวิชาการ
นายปฏิภาณ ด้วงชุม
นายปฏิภาณ ด้วงชุม
นักวิชาการ
นางสาวจันทราภา รัตนพงศ์
นางสาวจันทราภา รัตนพงศ์
นักวิชาการ
นางสาวปรีดา ศรีสุข
นางสาวปรีดา ศรีสุข
แม่บ้าน ระดับ 2
นางสาวอรสา จันทสโร
นางสาวอรสา จันทสโร
นักวิชาการ
นางพัณณ์ชิตา พิริยชัยหิรัญ
นางพัณณ์ชิตา พิริยชัยหิรัญ
นักวิชาการ
นายพิจารย์ โมกสิโร
นายพิจารย์ โมกสิโร
นักวิชาการ
นางสายใจ จุลสุรางค์
นางสายใจ จุลสุรางค์
นักวิชาการชำนาญการ
นางสาวภัทรมาศ ธิรักษพันธ์
นางสาวภัทรมาศ ธิรักษพันธ์
นักวิชาการ
นางสาวชไมนุช เขียวท้วม
นางสาวชไมนุช เขียวท้วม
นักวิชาการ
นางสรัญญา จารุวรรณโน
นางสรัญญา จารุวรรณโน
นักวิชาการชำนาญการ
นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี
นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี
พยาบาล
นายสรายุทธ แก้วจังหวัด
นายสรายุทธ แก้วจังหวัด
นักวิชาการ
นายทรงยศ อนันต์ธนพงศ์
นายทรงยศ อนันต์ธนพงศ์
นักวิชาการ
นายพิจารย์ โมกสิโร
นายพิจารย์ โมกสิโร
นักวิชาการ
นางสาวอลิษา หะยีสาเมาะ
นางสาวอลิษา หะยีสาเมาะ
นักวิชาการ
นางสาวปวริศา พัชรพัชร
นางสาวปวริศา พัชรพัชร
นักวิชาการ
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา
นางสาวรุ่งฤทัยรัตน์ เดชะ
นางสาวรุ่งฤทัยรัตน์ เดชะ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน